VOP

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky internetového obchodu www.buldocek.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na internetovej stránke elektronického obchodu www.buldocek.sk, ktorý prevádzkuje F a F trans s.r.o.
1.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je F a F trans s.r.o. (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Údaje predávajúceho:
Obchodné meno: F a F trans s.r.o.
Sídlo: Záhradnícka 46/A, Bratislava
PŠČ: 821 08
IČO: 36 696 196
DIČ: 2022304031

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43021/B
e-mailová adresa: info@buldocek.sk
tel.: + 421 903 442 284  

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

1.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo týmito „Obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

1.5 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre používanie psích plemien, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neriadenia sa velkostnou tabuľkou, nadmernou záťažou materiálov.

2. DEFINÍCIA POJMOV

2.1 Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.2 Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.3 Kupujúci – iný subjekt je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Predávajúci je povinný:
- dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a akosti, v dohodnutej dodacej lehote, vhodným spôsobom zabalený na dohodnuté miesto dodania v Slovenskej republike a Českej republike
- dodať kupujúcemu tovar, ktorý spĺňa podmienky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
- odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu. V prípade, ak kupujúci zaplatil preddavok kúpnej ceny a došlo k zrušeniu objednávky, predávajúci je povinný vrátiť zaplatený preddavok do 15 dní od zrušenia objednávky v plnej výške na účet uvedený kupujúcim. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť ohľadne oznámenia účtu, na ktorý má byť preddavok vrátený.

3.2 Kupujúci je povinný:
- prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami
- zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodných podmienkach

3.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V takom prípade odporúčame nasledujúci postup. Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom vzorového formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.buldocek.sk v kategórii www.buldocek.sk/kontakt a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením identifikácie kupujúceho, čísla objednávky, dátumu nákupu, špecifikácie tovaru a čísla účtu pre vrátenie kúpnej ceny a bezodkladne a na vlastné náklady a riziko zašle tovar spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou vrátane návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení kúpnej ceny a originálneho obalu na adresu uvedenú predávajúcim. Predávajúci odporúča kupujúcemu takúto zásielku poistiť proti strate alebo poškodeniu. Kupujúci znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru do pôvodného stavu, v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru znížená o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke kupujúceho z nároku na vrátenie kúpnej ceny. Ak kupujúci využije elektronický formulár na webovom sídle predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy kupujúcemu na Email kupujúceho. Predávajúci je v zásade povinný Kupujúcemu vrátiť platby, ktoré od neho prijal vrátane nákladov na dopravu, dodanie tovaru kupujúcemu a poštovné a iných nákladov a poplatkov do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy avšak bez ohľadu na uvedené je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby za tovar až potom ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie tovaru kupujúcemu, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu ponúkaný predávajúcim. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci teda nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je spôsobené bežným rozbalením tovaru a bežným zistením vlastností tovaru. Kupujúci zodpovedá najmä za poškodenie tovaru, opotrebenie tovaru a nakladanie s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností tovaru.

3.4 V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru: (i) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo (ii) tovaru vyrobeného na mieru, alebo (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo(iv) tovaru ktorý rýchlo podlieha zníženiu akosti alebo skaze, alebo (v) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

3.1.1 ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

3.1.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho .

3.1.3. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv . Cookies na jeho počítač. V prípade , že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť , bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv . Cookies na počítač kupujúceho , môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať .

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

4.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list.

4.2 Ak zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, je o tom povinný informovať predávajúceho. Zákazník môže informovať predávajúceho prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.buldocek.sk v kategórii www.buldocek.sk/kontakt.

4.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol zákazník upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

4.4 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov, textilných a umelých materiálov (napr. pri látkových ležadlách, obojkoch, postrojoch sú drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných alebo drevených plôch. Vadou nie sú rozdiely rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Farba/dekor použitého materiálu vnútorných plôch výrobku sa môže líšiť od faby/dekoru vonkajších plôch výrobku. Farby a lak sú nezávadné (eko farby). Za pripadne onemocnenie psa nezodpovedáme.

4.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na malé technické zmeny predávaného tovaru.

4.6 Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa (ako je definovaný v bode 2.2 vyššie) je 24 mesiacov. Záručná doba pre Kupujúceho – iný subjekt (ako je definovaný v bode 2.3 vyššie) je 6 mesiacov.

4.7 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

4.8 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu spôsobom prostredníctvom internetového obchodu . Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci spôsob uplatnenia reklamácie: (i) vyplnením príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.buldocek.sk v kategórii www.buldocek.sk/kontakt a jeho doručením elektronickou poštou predávajúcemu alebo (ii) listom doručeným na adresu sídla predávajúceho. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie.

4.9 Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie alebo mu ho doručí e-mailom alebo poštou.

4.10 V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

4.10.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.10.2 Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.

4.10.3 Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

4.10.4 Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho.

4.11 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

4.12 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou uskutočnenou kupujúcim.

4.13 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom.

4.14 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

4.15 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.16 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Za reklamáciu sa nepovažuje: • namietanie nedostatkov tovaru podľa článkov 5.3, 5.4, 5.5 a 8.3 • uplatnenie zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho – iného subjektu, ktorý je definovaný v článku 2.3 týchto Obchodných podmienok.

4.17 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru.

5.2 Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.buldocek.sk. Ceny sú uvedené s DPH (predávajúci nie je platcom DPH). Rozhodujúce sú údaje o tovare, vrátane kúpnej ceny v okamžiku, kedy kupujúci doručí objednávku predávajúcemu. K cene je pripočítavané dopravné podľa pravidiel stanovených v čl. 7 týchto obchodných podmienok. Tovar sa považuje za doručený zložením pri vchode na dohodnutej dodacej adrese.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a v prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru. V prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a kupujúci je oprávnený do 3 dní od obdržania takého oznámenia odstúpiť od zmluvy.

5.4 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho (i) dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo (ii) dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a dopravného, podľa toho ku ktorej zo skutočností uvedených pod písm. (i) a (ii) dôjde neskôr.

5.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.6 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a dopravné (i) na dobierku, (ii) kreditnou kartou, prevodom na účet SK35 7500 0000 0040 2854 2985.

5.7 Internetový obchod umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

  • Platba po doručení (dobierka) – kupujúci zaplatí doručovateľovi hotovosťou potom, ako mu bol tovar doručený na jeho adresu.
  • platba prostredníctvom platobnej brány WebPay na základe zálohovej faktúry – vopred, (tovar, ktorý je skladom bude expedovaný Slovenskou poštou po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, ak kupujúci nevyberie osobný odber).
  • Platba prevodom/vkladom na účet.

6. DODACIE LEHOTY A DOPRAVA

6.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v lehote určenej v kúpnej zmluve, obvykle nie dlhšej ako 5 pracovných dní po zaslaní potvrdenia o akceptácii objednávky(ďalej len „termín dodania tovaru“), pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Tovar doručujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 17.00 h. Tovar bude zákazníkovi doručený a odovzdaný kuriérom na dodacej adrese uvedenej v objednávke k prvým vchodovým dverám, ak tomu podmienky dovoľujú.

6.2 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

6.3 Zásielky sú odosielané Slovenskou poštou.


6.4 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky uskutočniť kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník zásielku neprevezme a tento stav písomne nahlási predávajúcemu prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.buldocek.sk v kategórii www.buldocek.sk/kontakt. Ak zákazník zásielku i napriek poškodeniu prevezme, vpíše do prepravného listu poznámku: "Poškodený obal – prevzaté s výhradou. Zákazník si zároveň skontroluje počet balíkov na prepravnom liste so skutočným počtom doručených balíkov, ktoré musia byť identické. Ak sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a raklamáciu nahlási písomne prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.buldocek.sk v kategórii www.buldocek.sk/kontakt

6.5 Pri zásielkach prepravovaných Slovenskou poštou sa pripočítava príplatok za prepravné náklady vo výške 5 EUR. Pri objednávke nad 66 EUR sú prepravné náklady zadarmo.

6.6 Pri objednaní akýchkoľvek 2 kusov výrobkov s rozdielnou cenou dopravy sa automaticky uplatní sadzba dopravného dražšieho výrobku.

6.7 Pokiaľ je zásielka doručovaná Slovenskou poštou, nie je zákazník touto spoločnosťou vopred kontaktovaný. Pokiaľ zákazník nie je pri doručovaní zásielky zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého je zákazník povinný Slovenskú poštu kontaktovať, resp. zásielku vyzdvihnúť na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Termín dodania tovaru je zachovaný i vtedy, pokiaľ je pokus o doručenie zásielky, pri ktorom nebol zákazník zastihnutý, uskutočnený pred uplynutím termínu dodania tovaru.

6.8 Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) v prípade, že zákazník neprevezme od Slovenskej pošty odoslaný tovar, z dôvodu na strane zákazníka, pokiaľ zákazník pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru písomne nenahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu info@buldocek.sk. V prípade expedície tovaru zákazníkovi, bude zákazníkovi odoslaná faktúra so skutočnou výškou prepravného, ktorú nám účtuje Slovenská pošta.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

7.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa ich zverejnenia a spravujú sa nimi všetky kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené na základe objednávky v internetovom obchode www.buldocek.sk vykonanej v tento deň a neskôr s výnimkami podľa článku 7.2.

7.2 V prípade, ak je kupujúcim Kupujúci – iný subjekt, definovaný v článku 2.3, kúpna zmluva a všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanovenia čl. 1.4, 3.4, 3.5, 4.1, 4.7., 4.8, 4.9, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.11, 4.13, 4.14 a 4.15 týchto Obchodných podmienok sa na Kupujúceho – iný subjekt nevzťahujú ani nie sú súčasťou takejto kúpnej zmluvy a ich použitie je v takom prípade vylúčené.

7.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.4 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

7.5 Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.6 Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. V prípade, že bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

7.7 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a s ich obsahom súhlasí.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

8.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

8.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

8.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, dodacia adresa, fakturačná adresa, firma, krajina, mesto, PSČ a jeho ekvivalenty, mobilné číslo, telefón, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.


8.6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.


8.7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8.8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8.9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

8.10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.


8.11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Copyright 2019 - 2024 © buldocek.sk